AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1.        WKS GRYBÓW Sp. z o.o. realizuje  projekt dofinansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2.        Projekt jest współfinansowany ze środków „Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”

3.        Nazwa zadania : „Projekt dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”

4.        Wartość dofinansowania wynosi : 240 314,88 PLN (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy trzysta czternaście złotych, 88/100)

5.        Całkowita wartość zadania: 673 609,50 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięć złotych, 50/100)

6.        Głównym celem projektu jest „OGRANICZENIE ODDZIAŁYWANIA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH NA HALI PRODUKCYJNEJ W FIRMIE WKS GRYBÓW Sp. z o.o.” a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka zawodowego dla zatrudnionych spawaczy . Cel ma zostać osiągnięty poprzez zakup systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, który zapewni  czyste powietrze na hali spawalniczej i znacząco zmniejszy koszty związane z ogrzewaniem pomieszczenia zimą. Instalacja ma zapewnić oczyszczenie powietrza do stopnia wymaganego przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Proces spawalniczy generuje powstawanie szkodliwych dymów i gazów, które pod wpływem ciepła unoszą się. Spawacze są najbardziej narażoną grupą zawodową na zapylenie manganem. Montaż efektywnego systemu filtrowentylacji dymów i gazów spawalniczych pozwoli zmniejszyć ryzyko zapadania pracowników na groźne choroby będące efektem narażenia na oddziaływanie min. manganu. Do najistotniejszych efektów działań inwestycyjnych należeć będą poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez zadbanie o odpowiednią filtrację gazów i pyłów oraz wentylację pomieszczeń, co w efekcie poprawić ma efektywność pracy oraz wyeliminować zagrożenia wynikające ze środowiska pracy. Rozwiązanie to gwarantować ma również oszczędność wydatków w naszej firmie i dbałość o środowisko naturalne.

Przewiń na górę