RODO

RODO

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁCE „WKS GRYBÓW” SP. Z O.O.

 W naszej spółce przykładamy szczególną wagę do ochrony danych osobowych przekazywanych nam w ramach Państwa kontaktu z nami w celu np. podjęcia zatrudnienia w spółce, realizacji przesłanego zgłoszenia lub rozpoczęcia czy rozwijania dotychczasowej współpracy. Mamy świadomości, iż w dzisiejszych czasach dane osobowe stanowią cenną informację. Stąd chronimy dane osobowe poprzez stosowanie odpowiednich środków techniczno-organizacyjnych oraz wdrażając skuteczne rozwiązania w zakresie zwiększenia poziomu ochrony przetwarzanych danych. Stosujemy kilkustopniowy poziom dostępu do danych osobowych, dzięki czemu do przetwarzanych danych mają dostęp tylko upoważnieni oraz odpowiednio przeszkoleni pracownicy spółki.

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się z poszanowaniem prawa do prywatności wszystkich osób, których dane przetwarzamy oraz na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i europejskiego, a w szczególności zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami);
 • pozostałymi aktami prawnymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a odnoszącymi się do zasad stosowania, przechowywania i przetwarzania zebranych danych osobowych.

Ze względu na indywidualny charakter przetwarzania administrowanych przez naszą spółkę danych osobowych oraz w zależności od:

 • celu w jakim przetwarzamy dane osobowe,
 • podstawny prawnej, na podstawie której przetwarzamy dane osobowe,
 • odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe,
 • okresu przechowywania danych osobowych,

informujemy, iż w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Państwa sytuacji, należy skontaktować się z nami poprzez sposoby wskazane poniżej. Jednocześnie, w celu zrealizowania obowiązku prawnego ciążącego na naszej spółce jak administratorze Państwa danych osobowych, przedstawiamy ogólne informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka „WKS GRYBÓW” Sp. z o.o.

Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Kościuszki 33, 33-330 Grybów
 • przez e-mail: biuro@wksgrybow.pl
 • telefonicznie: 18 445 08 49 
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, głównie w celach:
 • realizacji przesłanego zgłoszenia,
 • rekrutacyjnych,
 • kadrowych,
 • księgowo-finansowych,
 • realizacji zobowiązań umownych,
 • wykonywania czynności istotnych podczas realizowania prowadzonych inwestycji.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • Państwa zgoda (art. 6 ust 1 pkt a RODO) jeśli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • realizacja zobowiązań umownych (art. 6 ust 1 pkt b RODO) jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 pkt c RODO) jeśli przetwarzanie danych wynika z przepisów ustawy lub innych aktów prawnych;
 • ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust 1 pkt d RODO);
 • nasz uzasadniony interes jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust 1 pkt f RODO).

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w zależności od rodzaju, charakteru, poziomu ważności oraz skomplikowania zakresu oraz celu ich przetwarzania. Przechowywać będziemy Państwa dane przez okres minimum 3 miesięcy, jednak nie dłużej niż terminy wynikające z przepisów prawa (np. kodeksu cywilnego, przepisów księgowo-podatkowych itp.).

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim w zależności od rodzaju, charakteru, poziomu ważności oraz skomplikowania zakresu oraz celu ich przetwarzania, podmiotom trzecim, które przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami

Podstawowymi podmiotami, którym przekazywać możemy Państwa dane osobowe są:

– dostawcy usług IT,

– zewnętrzne kancelarie prawne lub notarialne,

– podmioty realizujące zadania z zakresu służby BHP.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – jeśli przetwarzanie danych odbywa się tylko na podstawie wcześniej wyrażonej zgody,
 2. prawo dostępu do danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali je w Państwa imieniu do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa wcześniej wyrażonej zgody.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę mogą Państwo wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy.

Przewiń na górę